WeldWard

Information vid Certifiering av svetsare, lödare och svetsoperatörer

Ett svetsarprövningsintyg är personligt och gäller i 2 år eller 3 år beroende på standard (Certifikatet kan förlängas), alternativt 3 år eller 6år (Svetsaren ska prövas på nytt vart 3:e eller 6:e år gäller standarderna 9606-1 och 14732). Ovanstående gäller under förutsättning att svetsaren arbetat inom det område som hen är certifierad för och att detta styrks av arbetsgivaren med en signatur var 6:e månad (för TDOK var 12:e månad).

Hur går det till vid en svetsarprövning?

Certifieringen kan genomföras på det egna företaget, svetsskolan eller lokalt hos AFRY på vissa platser. Före provläggning skall uppdragsgivaren säkerställa att utrustning och lokaler är lämpliga för provläggning.

Inför en certifiering är det viktigt att certifieringsorganet i god tid får vetskap om särskilda behov finns. Om så är fallet ska certifieringsorganet inom rimliga gränser tillgodose dessa, dock med beaktande på nationella bestämmelser och personlig integritet.

En svetsarprövning kan brytas ner i följande fyra steg:

Steg 1 – Beställare och svetsare/svetsoperatör ansöker om certifiering. Uppgifter om provläggningen registreras såsom namn och födelsedata på svetsare/svetsoperatörer, svetsmetod, svetsläge, materialkvaliteter och dimensioner, pWPS/WPS etc.

Steg 2 - En svetskontrollant från AFRY övervakar provläggningen och verifierar att svetsaren/svetsoperatören följer angiven pWPS/WPS och uppfyller de krav som ställs i standarden. För certifiering ISO 14732 genomförs också ett muntligt funktionskunskapsprov om svetsstationen.

Steg 3 – Svetskontrollanten utför en visuell kontroll av provet och uppfylls kraven utförs därefter oförstörande provning (t ex röntgen/ultraljud) och/eller förstörande provning (t ex bryt-, bockprovning).

Steg 4 – Då provningen ger ett godkänt resultat utfärdas ett svetsarprövningsintyg.

I tillägg till ovan kan man även utföra ett teoretiskt kunskapsprov vilket utförs i samband med övervakningen. För TDOK är teoriprovet obligatoriskt både vid nycertifiering och 6-års förlängning.

Förlängning

Ansökan om förlängning skall göras till Certifieringsorganet. I ansökan ska det signerade svetsarprövningsintyget samt dokumentation från provning (röntgen, ultraljud, bryt-/ bockprovning) ingå. Dokumentationen skall verifiera kvalitén av 2 respektive 1 svets beroende på vad aktuell standard kräver, provningen skall vara utförd det senaste halvåret och vara spårbar till svetsaren/operatören. (För TDOK gäller dokumentation av 10 resp. 5 skarvar samt 1st Ultraljuds-rapport per år beroende på metod).

Weld Ward

Här kan du som kund få en överblick över företagets intyg, få påminnelser om förlängningar via e-post, utföra 6-månadersförlängning, skriva ut intyg och mycket mer. Har ni intyg från andra certifieringsorgan kan du som svetsansvarig enkelt själv ladda upp och hantera dessa i WeldWard.

Saknar du inloggning eller använder papperscertifikat idag? Inga problem, kontakta oss via mail afry.weldward.com eller telefon (för telefonnummer se kontaktuppgifter på afry.weldward.com) så skapar vi en inloggning åt dig och gör om dina certifikat till digitala för en enklare hantering.

Certifikat och loggor

Certifikatet får enbart återges i sin helhet dvs. kopia på hela Certifikatet är tillåtet. Det får inte på något sätt användas så att någon blir vilseledd eller så att det kan leda till missförstånd om certifieringens omfattning.

Indragning

Om förutsättningarna som ligger till grund för certifikatets giltighet inte längre uppfylls kan AFRY dra in certifikatet. Skälen till indragning kan vara att certifikatet används för annan verksamhet än den som certifikatet gäller för. Det kan också vara så att oriktiga uppgifter lämnats till AFRY i samband med certifieringen. Andra skäl kan vara att svetsaren inte har följt kraven i standarden/certifieringsproceduren, att svetsaren på något sätt använt certifiering på så sätt att AFRY har misskrediterats eller har refererat till certifiering som har upphört att gälla. Innehavaren av certifikatet eller hens arbetsgivare är skyldig att spara dokumentation på klagomål som är relaterat till certifikatet.

Ackreditering och Opartiskhet

AFRY är ackrediterat av SWEDAC för personcertifiering enligt kraven i ISO/IEC 17024. Svetsar-, lödar- och operatörsprövningar utfärdas av certifieringsorganet vid AFRY (ÅF Industry AB) som tredjepartscertifikat. Vi är även ett Erkänt tredjepartorgan enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU (PED). Utfärdade Svetsar-, lödar- och operatörsprövningar är certifieringsorganets egendom.

I vårt åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende. Alla certifieringsuppdrag ska utföras med sekretess och utan att gynna eller missgynna någon enskild person eller något enskilt företag. Examineringsresultat analyseras och jämförs därför kontinuerligt för att bevaka och säkerställa att inga oskäliga skillnader föreligger.

Priser

Certifieringsorganets tjänster debiteras efter en prislista som godkänts av den styrande nämnden.

Revidering

Information om ändringar i normer och krav finns bl.a. genom svetskommissionens hemsida www.svets.se och i tidningen Svetsen.